ZASADY PRZYJĘCIA

do Domu Pomocy Społecznej w Nakle Śląskim

Strona główna 9 Zasady przyjęcia

Tok postępowania dotyczący zamieszkania w Domu Pomocy Społecznej

 

  1. Osoba ubiegająca się o przyjęcie do placówki powinna złożyć pisemną prośbę o umieszczenie w DPS w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej ( lub MOPS, OPS, MOPR) właściwym dla jej miejsca zamieszkania.
  2. Ośrodek na podstawie przeprowadzonego wywiadu środowiskowego wydaje decyzje kierującą, oraz przesyła kompletną dokumentacje do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach.
  3. W przypadku braku wolnych miejsc zostaje utworzona lista osób oczekujących na pobyt. W szczególnie trudnych sytuacjach życiowych, może być wydana decyzja o przyjęciu poza kolejnością.
  4. Pobyt w placówce jest odpłatny. Mieszkaniec zobowiązany jest do pokrycia kosztów w wysokości 70% swoich dochodów, natomiast do kwoty pełnego kosztu utrzymania dopłaca gmina kierująca, która w razie braku dochodów w całości pokrywa określoną kwotę.

Wymagane dokumenty

 

  • aktualny wywiad środowiskowy
  • dokumentacja medyczna (opinia psychologa, zaswiadczenie lekarza psychiatry)
  • orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności
  • w przypadku osoby ubezwłasnowolnionej zgoda opiekuna prawnego oraz zgoda Sądu na umieszczenie w DPS
  • zgoda rodzica/opiekuna w przypadku osoby do 18-go roku życia