Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku z przeciwdziałaniem COVID-19

Państwa dane przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r ((RODO).

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest DPS w Nakle Śląskim,
 2. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych z którym kontaktować można się poprzez adres email: abi@medialearning.pl
 3. Cel i podstawa prawna przetwarzania:
  Przetwarzanie danych podopiecznych i ich rodzin, mierzenia temperatury, wdrożenia ankiety stanu zdrowia
  Przetwarzanie powyższych danych jest niezbędne ze względów związanych z ważnym interesem publicznym (Art. 9 ust. 2 lit. g RODO), niezbędne ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego, takich jak ochrona przed poważnymi transgranicznym zagrożeniami zdrowia (art. 9 ust. 2 lit. i RODO) na podstawie wytycznych przeciwepidemicznych wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego w związku z art. 17 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374), art. 8a ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z dnia 2019r. poz. 59, oraz z 2020r. poz. 322,374,567).
 4. Podanie danych osobowych jest niezbędne celem przeciwdziałania rozpowszechnianiu się COVID-19.
 5. Odbiorcami Państwa danych mogą być podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa oraz upoważnieni pracownicy Administrator.
 6. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania zagrożenia epidemicznego, a po tym czasie mogą być przechowywane zgodnie z odrębnymi przepisami bądź wytycznymi właściwych organów.
 7. Mają Państwo prawo: żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.
 8. Ponadto przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Presa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w momencie uznania, że Państwa dane są przetwarzane niezgodnie z przepisami prawa.
 9. Państwa dane nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.