RODO – obowiazek informacyjny

Klauzula informacyjna

Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza

w Nakle Śląskim, ul. Główna 8, zgodnie z artykułem 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuje Panią/Pana, że:

  • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej w Nakle Śląskim, ul. Główna 8
  • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – abi@medialearning.pl,
  • przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne w związku z obowiązkiem prawnym ciążącym na administratorze – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
  • podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2017r., poz. 1769 ze zm.) oraz na podstawie Art. 9 ust.2 lit. h ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., a także zadań zleconych Jednostce przez podmioty uprawnione na podstawie przepisów odrębnych,
  • dane mogą być przekazywane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, oraz podmiotom zewnętrznym zajmującym się bieżącą obsługą DPS (na podstawie podpisanej umowy powierzenia danych)
  • dane będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w tym do prawidłowego wykonania decyzji kierujących mieszkańców do DPS. Po spełnieniu celu dla którego dane zostały zebrane, dane mogą być przechowywane jedynie w celach archiwalnych,
  • posiada Pani/Pan prawo do dostępu, sprostowania lub ograniczenia przetwarzania,
  • osoba przekazująca swoje dane ma prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  • podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym,
  • Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będzie wobec nich profilowania.

Z poważaniem

Dom Pomocy Społecznej

ul. Główna 8,

42-620 Nakło Śląskie

Szczegółowa Polityka plików cookies.