DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Dom Pomocy Społecznej w Nakle Śląskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://dompomocy.sgl.pl.

Dane teleadresowe jednostki:

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia
Św. Karola Boromeusza w Nakle Śląskim
42-620 Nakło Śl.
ul. Główna 8
tel.: 32/ 284 32 34
e-mail: dpsnaklo@sgl.pl

Data publikacji strony internetowej: 2012-02-10

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-01-12

 

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • Na stronie internetowej znajdują się filmy, do których nie dodano napisów dla osób niesłyszących, audiodeskrypcji oraz tłumaczenia na Polski Język Migowy.
 • Zdjęcia znajdujące się w Archiwum umieszczonych na stronie nie są opisane tekstem alternatywnym.

Ułatwienia na stronie internetowej podmiotu

Strona internetowa Domu Pomocy Społecznej w Nakle Ślaskim posiada następujące ułatwienia:

 • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)
 • ustawienie w skali szarości lub negatywu
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
 • mapa strony
 • focus wokół elementów nawigacyjnych
 • podkreślanie linków
 • zmiana czcionki na czytelną
 • możliwość nawigacji bez użycia myszki
 • wyszukiwarka

Administratorzy/redaktorzy dokładają wszelkich starań aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności.

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 2022-01-12. Aktualizacji oświadczenia dokonano dnia: 2024-03-27.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika placówki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Monika Ilga

e-mail: dpsnaklo@sgl.pl
Telefon: 32/ 284 32 34

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Do budynku można się dostać od ul. Głównej z poziomu chodnika pokonując drzwi otwierane ręcznie.
 2. Budynek składa się z trzech kondygnacji: piwnica, parter, piętro i nie posiada windy lub platform. Aby dostać się na poziom powyżej lub poniżej parteru należy pokonać schody. Korzystając z pomocy pracownika Domu do przemieszczania się między kondygnacjami można użyć schodołazu.
 3. Przestrzenie poziome w budynku są wolne od barier – przez cały obszar budynku można poruszać się bez przeszkód dzięki szerokim korytarzom bez progów.
 4. Toalety dla osób niepełnosprawnych znajdują się na parterze.
 5. Aby dostać się do ogrodu:
  od zewnątrz (od strony parku) należy pokonać dwie szerokie bramy, które są otwarte w godzinach pracy placówki,
  od wewnątrz – wejściem głównym od frontu Domu szerokim korytarzem na zewnątrz gdzie jest podjazd.
 6. Budynek wyposażony jest w podjazd dla osób niepełnosprawnych znajdujący się od strony parkingu i łączy się z wejściem głównym.
 7. Budynek posiada parking bez wyznaczonych miejsc dla osób z niepełnosprownością.