Dom Pomocy
Społecznej
prowadzony przez
Zgromadzenie
Sióstr Miłosierdzia
Św. Karola Boromeusza
w Nakle Śląskim

AKTUALNOŚCI


Podziękowanie za 1 %


PODZIĘKOWANIA
13.02.2020r.


ŻYCZENIA BOŻONARODZENIOWE


RODO - obowiazek informacyjny

Klauzula informacyjna

Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza
w Nakle Śląskim, ul. Główna 8, zgodnie z artykułem 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuje Panią/Pana, że:
• administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej w Nakle Śląskim, ul. Główna 8
• kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – abi@medialearning.pl,
• przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne w związku z obowiązkiem prawnym ciążącym na administratorze – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
• podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2017r., poz. 1769 ze zm.) oraz na podstawie Art. 9 ust.2 lit. h ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., a także zadań zleconych Jednostce przez podmioty uprawnione na podstawie przepisów odrębnych,
• dane mogą być przekazywane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, oraz podmiotom zewnętrznym zajmującym się bieżącą obsługą DPS (na podstawie podpisanej umowy powierzenia danych)
• dane będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w tym do prawidłowego wykonania decyzji kierujących mieszkańców do DPS. Po spełnieniu celu dla którego dane zostały zebrane, dane mogą być przechowywane jedynie w celach archiwalnych,
• posiada Pani/Pan prawo do dostępu, sprostowania lub ograniczenia przetwarzania,
• osoba przekazująca swoje dane ma prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
• podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym,
• Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będzie wobec nich profilowania.

Z poważaniem
Dom Pomocy Społecznej
ul. Główna 8,
42-620 Nakło Śląskie


I Ty możesz pomóc!!!!


Zmiana nr KRS !!!!
Od nowego roku 2018 1% swego podatku na rzecz naszego Domu można przekazać na nr KRS 0000237740
Stowarzyszenie św. Józefa ″Jesteśmy″
ul. Okrzei 27
43-190 Mikołów
w pkt K 140 wpisując ″DPS NAKŁO ŚLASKIE″


Zostań Naszym Wolontariuszem
W działania Domu można włączyć się w różnorodny sposób. Jednym z nich jest działanie w ramach wolontariatu czyli pomocy drugiemu człowiekowi, wypływającej z potrzeby serca. Jego podstawą bowiem, jest dobrowolność.
Zapraszamy każdego, kto chce poświęcić swój czas i podzielić się nim z innymi.
Gwarantujemy profesjonalną pomoc i wsparcie w realizowaniu wolontariatu.
Oferujemy współpracę z zespołem wykwalifikowanych specjalistów, posiadających ogromne doświadczenia w wykonywanej przez siebie pracy.
Chcesz bezinteresownie i bezpłatnie nieść pomoc osobom niepełnosprawnym,
skontaktuj się z nami:

Na czas zaangażowania w prace woluntarystyczne otrzymasz Umowę o Wolontariat. Jest to dokument doceniany przez pracodawców, gdyż cenią oni każdą aktywność kandydatów, jeżeli pozwala ona na zdobycie nowych umiejętności, jak w przypadku Fundacji Staszica. Wolontariusze są postrzegani przez pracodawców jako osoby gotowe do podejmowania nowych wyzwań, bezinteresowne, obowiązkowe, czy kreatywne. Działalność woluntarystyczna jest wyróżnikiem na tle innych aplikacji, co bardzo pomaga w znalezieniu pracy.


42-620 Nakło Śl. ul. Główna 8 • tel.: 32/ 284 32 34